«Антей стомана» е течен препарат за обезмасляване без подгряване на черни метали и се произвежда на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № 0311 – 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид – опалесцираща течност;
2. Цвят – бледожълт;
3. рН на 10 % разтвор – 12,3;
4. Обезмасляваща способност – промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
Препаратът «Антей стомана» се използва в машиностроенето за предварителна
подготовка на детайли от черни метали, преди нанасяне на органични и електрохимични покрития и фосфатиране.
«Антей стомана» притежава много добра разтворимост във вода и отлични миещо-диспергиращи свойства, което го прави приложим и в други отрасли на промишлеността за отстраняване на замърсявания от минерални и растителни масла, консистентни смазки и други. Препаратът съдържа антикорозионни компоненти и когато след обезмасляване с него не се извърши последваща промивка, осигурява междуоперационно инхибиране до 15 денонощия.
«Антей стомана» е приложим за обезмасляване чрез потапяне във вани с вътрешна циркулация на работния разтвор, във вани с ултразвуково поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати.
Степента на разреждане е от 1 : 6 до 1 : 10.
Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.

НАЧИН НА РАБОТА
Към необходимата за приготвяне на работния разтвор вода се добавя изчисленото
количество от препарата, при непрекъснато разбъркване.При обезмасляване в струйни инсталации и агрегати е необходимо към работния разтвор да се добави 0,1 % от препарата «АПД – 1», стоков продукт на «Антикороза» АД. Обезмасляването с «Антей стомана» се извършва без подгряване (типична работна температура 18° – 25° С). При много висока степен на замърсяване на детайлите, температурата може да се повиши до 65° – 70° С. Определяне на концентрацията – използва се следния опростен метод, базиран на определяне алкалността на разтвора: 10 ml проба от работния разтвор, охладен до стайна температура се разрежда с 30 – 40 ml дестилирана вода и се титрува при индикатор метилоранж с 0,1 n HCl до промяна на цвета от оранжев в червен.
Изчислете концентрацията като използвате формулата:
C = 1,123 . Q, където: С – концентрацията в %; Q – количеството 0,1 n HCl в ml изразходено при титруването.
Препаратът «Антей стомана» е алкален. При работа с него е необходимо да се
използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.

Ценови каталог