ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«ЕОФ – 79» е препарат за едновременно обезмасляване и фосфатиране на ниско-въглеродни стомани. Произвежда се в две модификации : «ЕОФ-79А» и «ЕОФ-79Б», на база фосфорна киселина, фосфати, ускорители и повърхностно-активни вещества. Препаратът не е пожароопасен и токсичен.

СПЕЦИФИКАЦИИ ТС № АН 0901 – 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид на раб.     разтвор «ЕОФ-79А» Бледожълта до светлокафява  течност «ЕОФ-79Б» Светлокафява течност
2. Обща киселинност,     точки 8,1
3. рН 3,8 1,8
4. Тегло на фосфатното покритие, г/м2 1,2

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «ЕОФ-79» позволява използването на една вана за две операции, което води до съкращаване времето на обработка на детайлите. Концентрация на работния разтвор: 40 – 60 см3/л от препарата «ЕОФ-79А» и 5 -7 см3/л от препарата «ЕОФ-79Б».

НАЧИН НА РАБОТА

Препаратът може да се използва чрез потапяне на детайлите във вани снабдени с механично разбъркване или по метода на струйното обливане. Работната температура е 50 – 70°С. Време на обработка 7 – 10 мин. Следва измиване със студена течаща вода и подсушаване при температура 50°С. Подновяване на работния разтвор според капацитета на инсталацията и степентта на замърсяване на детайлите.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Препаратът се съхранява в закрити складови помещения при температура 5 ¸ 30°С в продължение на 12 месеца от датата на производство.