„M P G С О Л А Р И С „
MPG АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ
на – 74 градуса

НА ОФЕРТА до 21.12

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

3_8070-pa

«MPG СОЛАРИС» е пропиленгликол базиран антифриз концентрат. Нискозамръзваща“охлаждаща течност концентрат за соларни инсталации. Антизамръзваща течност за всички видове сградни и технологични охладителни, климатични, соларни и геотермални инсталации. Безвреден за човека и живите организми, неотровен топлоносител. Не замърсява околната среда и не създава критична опасност за нея. «MPG Соларис» е лесно биоразградим и не се биоакумулира. Не се очакват екологични проблеми, когато продуктът се обработва и използва според установените правила.
«MPG Соларис» е произведен на база пропиленгликол < 90 %, 1,2,3-пропантриол < 10 %, оцветител за хранителни цели. Слаба пожарна опасност при излагане на топлина или пламък.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № 2102 – 16

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид – прозрачна, мазна течност;
2. Цвят – електриково жълто-зелен;
3. Плътност при 20°С – 1,075
4. Ph – 6 до 9
5. Разтворимост във вода – пълна, във всякакви пропорции;
6. Температура на замръзване °С – минус 36ºC, при разреждане 1 : 1 с вода,обемно;

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
«MPG СОЛАРИС» целогодишно се ползва за топлоносител във всички видове климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи, изработените от мед,алуминий или техните сплави. Ползва се в максимално широк температурен диапазон.Притежава отлични топлопреносни характеристики и смазва водните и циркулационни помпи по оптимален начин. Не уврежда гумени и силиконови маркучи, уплътнения и съединения.
След разреждане с дестилирана или дейонизирана вода, «MPG Соларис» осигурява защита от замръзване. Приложим в соларни и климатични инсталации, съоръжения за питейна вода и в хранителната индустрия.

НАЧИН НА РАБОТА
При употреба на «MPG Соларис» за топлоносител в отоплителни или охладителни инсталации,се ползват неговите водни разтвори с дестилирана или дейонизирана вода.Начинът на разреждане и съответните температурни нива са дадени в табличен вид:

«MPG СОЛАРИС», обемни % 25 33 50 60
Дестилирана вода, об. % 75 67 50 40
Начало на кристализация ºС – 12 – 19 – 36 – 47

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ
В добре затворени съдове, в открити или закрити складове.