« GMB – 60 »

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА

Aнтифриз «GMB – 60» е нискозамръзващата охлаждаща течност концентрат, произведен въз основа на 1,2,3-пропантриол, висши алкохоли и инхибитори. Създаден с грижа за околната среда и живите организми, той е 100% биоразградим. Формулацията му е «зелена» и по-малко отровна от тази на изцяло MEG базираните антифризи. Използва инхибитори на черни и цветни метали, включваща борати и силикати. Служи за целогодишно охлаждане на двигатели с вътрешно горене. Използва се като топлоносител за климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи. „GMB – 60“ е произведен на база 1,2,3-пропантриол < 60%, карбинол < 15%, динатриев  тетраборат  анхидрат < 5 %, антикорозионни и противоизносни добавки.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен в                                    – прозрачна течност, с допустима опалесценция;
  2. Цвят                                              – тъмно син;
  3. Плътност при 15оС, g/cm3      – 1,109
  4. Ph (50 % об.)                                – от 7,5 до 9,0
  5. Температура на замръзване °С     – минус 60OC;

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Антикороза антифриз концентрат «GMB–60» използва екологично ориентирана технология, целяща минимално замърсяване на околната среда. Има добра съвместимост с твърда вода. Притежава антикорозионни и противоизносни свойства.  Приложим във всички двигатели с вътрешно горене, климатични, соларни и геотермални инсталации. Притежава добри топлопреносни характеристики и смазва водните и циркулационни помпи. Използва се в максимално широк температурен диапазон.

НАЧИН  ЗА  УПОТРЕБА

За защита от замръзване, Антикороза антифриз концентрат «GMB – 60» се употребява след разреждане с дестилирана или дейонизирана вода.               Начините на разреждане и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

 Антикороза антифриз конц. «GMB–60», об.% 33  50 67 75  100
 Дестилирана/дейонизирана вода, об. % 67  50 33 25  0
 Точка на замръзване, оС – 11 – 18 – 27 – 36 – 60

СРОК  НА  СЪХРАНЕНИЕ

3 години от датата на производство.