« П Р О П И Л Е Н Г Л И К О Л »

M P G – КОНЦЕНТРАТ 99,5 %

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Пропилен гликол

Пропилен гликол

Монопропилен гликол (пропилен гликол, MPG) – фарма качество. Наименование по IUPAC – Propane 1,2-diol (пропан 1,2 – диол). Химическа формула – C3H8O2.Синоними: 1,2-пропандиол 1,2-дихидроксипропан, MPG, пропиленгликол PG. Безвреден за човека топлоносител. Не замърсява околната среда. Антизамръзваща течност за всички охладителни, климатични, соларни и геотермални  инсталации.Няма критична опасност за околната среда. Продуктът е лесно биоразградим. Не трябва да се очаква биоакумулиране. Не се очакват екологични проблеми, когато продуктът се обработва и използва според установените правила.
Слаба пожарна опасност при излагане на топлина или пламък.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЕС № 200-338-0
CAS № 57-55-6

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид – прозрачна, мазна течност;
2. Плътност при 20°С – 1,04
3. Ph – 6 до 8
4. Разтворимост във вода – пълна, във всякакви пропорции;
5. Точка на втвърдяване – минус 59OC.
6. Концентрация, об. % – 99,5

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
Пропилен гликол се използва в козметиката, фармацията, хранително-вкусовата промишленост, цигарена промишленост, отоплителни/охладителни системи, геотермални и соларни инсталации.След разреждане с дестилирана или дейонизирана вода, MPG осигурява защита от замръзване. Притежава много добри топлопреносни характеристики и смазва добре циркулационните помпи. Ползва се в широк температурен диапазон. Приложим в соларни и климатични инсталации, съоръжения за питейна вода и в хранителната индустрия.

НАЧИН НА РАБОТА
При употреба на монопропилен гликола като топлоносител в отоплителни или охладителни инсталации, се ползват неговите водни разтвори с дестилирана или омекотена вода
Начинът на разреждане и съответните температурни нива са следните:
Пропилен гликол (MPG), об. %                        30     40     50     60   100
Дестилирана/дейонизирана вода, об. %      70     60     50     40      0
Температура начало на                                  – 12  – 20  – 32  – 51  – 59
кристализация ºС

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ
В добре затворени съдове, в открити или закрити складове.